Kompetenceområder

Home / Kompetenceområder

CENTRALE TJENESTER

Vi rådgiver vores klienter om transaktioner inden for vidt forskellige økonomiske sektorer på den nationale og internationale scene indenfor en række forskellige kompetenceområder.

Vores arbejdsretsafdeling tilbyder forebyggende rådgivning og bistand i arbejdsretlige konflikter og repræsenterer sine klienter i  arbejdstvister, forlig, forhandlinger med fagforeninger og i retssager angående løn,  individuelle arbejdsaftaler og kollektive overenskomster.  Afdelingen bistår med rådgivning med henblik på at forebygge arbejdsretssager og minimere risikoen for arbejdsretlige betalingsforpligtelser som følge af ansættelsesforhold og inspektioner foretaget af beskæftigelsesministeriet og socialministeriet.

Rådgivning og juridisk bistand i retstvister angående familie- og arvesager, såsom dødsbo, testamenter, separationer, skilsmisser, ægtepagter, aftaler mellem kærester og faste partnere, sager om forældremyndighed og visitation, underholdsbidrag, formuedeling, arveplanlægning og adoption, herunder international adoption.

Analyse, udarbejdelse, revision og ekspertudtalelser om alle former for forretningsaftaler, som f.eks. entreprisekontrakter, EPCM-kontrakter, turnkey-kontrakter, agenturaftaler, repræsentationsaftaler, distributionsaftaler, aftaler om brug af billeder, låneaftaler, aftaler om udgiftsfordeling, byggeaftaler og lån (brugslån), leveringsaftaler, tjenesteydelsesaftaler af forskellig art, forsendelsesaftaler, forsikringer, herunder ansvarsforsikring for direktører og ledende medarbejdere, garantiaftale, obligationer, bankgaranti, fortrolighedsaftale, alle former for banklån, herunder fra BNDS (den brasilianske udviklingsbank), køb og salg af fast ejendom, lejekontrakter, samarbejdsaftaler, partnerskabsaftaler,  konkurrenceforbudsaftale, administrative skrivelser mv.

Brasiliansk forvaltningsret styres af offentlighedens interesse. Udbud og indkøb har særlige regler, der gælder ved kontraktstildeling og offentlige servicekontrakter.  PNST bistår sine klienter således, at de er i stand til at opfylde kravene i den brasilianske lovgivning og navnlig de nye regler i antikorruptionslovgivningen.

PNST giver også råd om M&A transaktioner i tværkulturel sammenhæng, idet der tages højde for blandt andet arbejdsretlige, skattemæssige, selskabsretlige og forretningsmæssige forhold.

Juridisk rådgivning og bistand i spørgsmål om varemærker, patenter, betaling af royalties, forretningshemmeligheder, teknologioverførsel, ophavsret, beskyttelse af software, domæneregistrering, licenser, overdragelser, industrielle mønstre, knowhow.

PNST giver råd om de konsekvenser, en given transaktion kan få i forhold til brasiliansk konkurrencelovgivning. En nylig lovændring fandt sted i 2012, og dette er af stor betydning for alle, der ønsker at investere og/eller omstrukturere virksomheder.

Bistand til virksomheder og individer med alternative løsninger på konflikter, såsom mægling og voldgift, både nationalt og internationalt, offentlig og privat. Udarbejdelse af ekspertudtalelser, bistand til formulering af voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler.

PNST rådgiver også om diverse problemstillinger forbundet med brasiliansk miljølovgivning, det være sig alt fra nødvendige godkendelser for at få miljøtilladelser til søgsmål og compliance-spørgsmål. Bøderne kan være meget høje, og det er derfor afgørende at få korrekt juridisk rådgivning.

Udenretlig bistand (for at undgå søgsmål) og juridisk bistand i alle retsinstanser, herunder højere domstole indenfor følgende områder: søgsmål vedrørende almene, kollektive og individuelle rettigheder indenfor en gruppe (miljø, forbrugerrelationer, goder og rettigheder af kunstnerisk, æstetisk, historisk, turist- og landskabsmæssig værdi), forundersøgelser af civile gruppesøgsmål, inddrivelser af tilgodehavender (fremlæggelse af krav og eksekution ved konkurs og kreditorakkord), råderet over og ejendomsret til fast ejendom, familie- og arveret, inkasso, eksekution mm.

De brasilianske myndigheder har oprettet mange kontrolorganer, blandt andet indenfor energi, telekommunikation og olie. PNST rådgiver sine klienter i vigtige spørgsmål knyttet hertil, afhængig af hvilket område de opererer indenfor.

Planlægning og gennemførelse af selskabsorganisation og omstruktureringer, fusioner, selskabsdeling, ændringer af selskabsform og afvikling. Oprettelse af nye selskaber, enten selskaber med begrænset hæftelse (Limitadas, Ltda.) eller aktieselskaber (Sociedade Anonimas, S/A). Bistand i forbindelse med den brasilianske centralbanks forskrifter (BACEN) og det brasilianske finanstilsyn (CVM). Rådgivning i private equity sager, både angående egenkapital og investorkapital, i venturekapital, joint ventures, aktionæraftaler, indkommende og udgående kapitalstrømme, grænseoverskridende transaktioner og ved selskabsomstruktureringer.  Rådgivning i udenlandsoverførsler af udbytte fra konvertering af kredit fra udenlandske investeringer, valutaregler, registrering af udenlandske investeringer i den brasilianske centralbank og oprettelse af datterselskaber i Brasilien, enten som en selvstændigt foretagende eller gennem samarbejde med lokale partnere.

Forebyggende rådgivning og behandling af forvaltningsretlige og judicielle tvister, der vedrører alle former for skatter på føderalt, delstatsligt eller kommunalt niveau, herunder skatteplanlægning, udarbejdelse af ekspertudtalelser og/eller administrativ høring, klagemål i forbindelse med ulovlige eller forfatningsstridige skattekrav, juridisk bistand til skattebetaler i forbindelse med betalingsopkrævning for overtrædelse af skattelovgivningen og beregning og tilbagebetaling af skatter og  bidrag.

Omfattende rådgivning til privatpersoner og selskaber i ejendomstransaktioner. Vi bistår vores klienter i traditionelle transaktioner om køb og salg, bytte, datio in solutum (ydelse i stedet for betaling), pantsættelse i fast ejendom og lejeaftaler samt i mere specialiserede transaktioner såsom built to suit-aftaler (lejertilpasset nybyggeri), leaseback, modernisering, arealbrugsrettigheder, joint ventures, særlig virksomhed (SPE) i ejendomsbranchen, etablering af holdingselskaber for ejendom, flytning af industrianlæg, etablering af investeringsfond, securitisering af fordringer i fast ejendom, strukturering af ejendomsvirksomhed generelt, såsom udstykning, ejendomsudviklingsprojekter, hoteller, leilighedstjenester, lukkede boligområder, kontorbygninger, industriparker, teknologiparker og indkøbscentre. Endvidere bistår vi med udarbejdelse af vækststrategier, og vi gennemfører due diligence-undersøgelser ved erhvervelse af grunde samt sørger for forskriftsmæssig tinglysning.

Planning and implementation of organization and corporate reorganization, incorporation, split-off, transformation and liquidation. Formation of new societies, either Ltd. or S/As. Assistance with regard to the Central Bank of Brazil regulations (BACEN) and Commission of Securities and Exchange (CVM). Assistance in private equity of own capital or of investors, venture capital, joint-ventures, agreements between shareholders, inbound and outbound of capital, operations, cross-borders and corporate restructurings. Practice in the remittance abroad of foreign investment credit conversion proceeds, exchange rules, registry of foreign investment at Central Bank of Brazil and constitution of subsidiaries of foreign societies in Brazil, in an independent form or through associations with local partners.

Leave a Reply