Kompetanseområder

Home / Kompetanseområder

HOVEDTJENESTER

Vi bistår våre klienter i deres virksomhet innenfor mange ulike bransjer både i Brasil og internasjonalt og på diverse kompetanseområder.

Juridisk rådgivning og bistand i spørsmål tilknyttet varemerker, patenter, betaling av royalties, forretningshemmeligheter, teknologioverføring, opphavsrett, programvarebeskyttelse, domeneregistrering, lisenser, overdragelser, mønster, knowhow.

Arbeidsrettsavdelingen tilbyr forebyggende rådgivning og bistand i arbeidsrettslige konflikter, og representerer sine klienter i arbeidstvister, forlik, forhandlinger med fagforeninger og i tvister angående individuelle lønnsavtaler og tariffavtaler. Avdelingen bistår med rådgivning for å forebygge arbeidsrettssaker og minimere risikoen for arbeidsrettslige betalingsforpliktelser som følge av ansettelsesforhold og inspeksjoner foretatt av Arbeidsdepartementet (Ministério do Trabalho) og Sosialdepartementet (Ministério da Previdência e Assistência Social).

Omfattende rådgivning til både privatpersoner og selskaper i eiendomstransaksjoner. Vi bistår våre kunder i tradisjonelle transaksjoner som kjøp og salg, bytte, datio in solutum (ytelse i stedet for betaling), pantsetting i fast eiendom og leieavtaler samt i mer spesialiserte transaksjoner som built to suit-avtaler (leietakertilpasset nybygg), leaseback, ombygginger, arealbruksrettigheter, joint ventures, spesialforetak (SPE) i eiendomsbransjen, etablering av holdingselskaper for eiendom, flytting av industrianlegg, etablering av investeringsfond, verdipapirisering av fordringer i fast eiendom, strukturering av eiendomsvirksomhet, så som utparsellering, eiendomsutviklingsprosjekter, hoteller, leilighetshotelltjenester, inngjerdede boligfelter, kontorbygg, industriparker, teknologiparker og kjøpesentre. Videre bistår vi med å utarbeide vekststrategier og gjennomføre due diligence ved grunnervervelse samt sørge for forskriftsmessig tinglysning.

Rådgivning og juridisk bistand i rettstvister angående familie- og arvesaker, så som dødsbo, testamenter, separasjoner, skilsmisser, ektepakter, kjæreste- og samboeravtaler, barnefordelingssaker, underholdsbidrag, booppgjør, arveplanlegging og adopsjon, herunder internasjonal adopsjon.

Gjennomgang, utarbeidelse, revisjon og juridisk vurdering av alle typer forretningsavtaler, som f.eks. entreprisekontrakter, EPCM-kontrakter, turnkey-kontrakter, agenturavtaler, representasjonsavtaler, distribusjonsavtaler, avtaler om bruk av bilder, låneavtaler, avtaler om utgiftsfordeling, anleggskontrakter, rundsumskontrakter, avtaler om brukslån, leveranseavtaler, avtaler om leveranse av diverse tjenester, konsignasjonsavtaler, forsikringsavtaler, herunder avtaler om ansvarsforsikring for styremedlemmer og ledere, garantikontrakter, obligasjonsavtaler, fortrolighetsavtaler (avtaler om hemmeligholdelse), avtaler om banklån generelt, herunder med BNDES (Den brasilianske utviklingsbanken), kjøpekontrakter for fast eiendom, leiekontrakter, samarbeidsavtaler, partnerskapsavtaler, konkurransebegrensningsavtaler og letters of comfort.

Brasiliansk forvaltningsrett styres av allmennhetens interesse. Anbud og anskaffelser har spesielle regler som gjelder for kontraktstildeling og konsesjon av offentlige tjenester. PNST bistår sine klienter slik at de er i stand til å oppfylle kravene i brasiliansk lov og særlig de nye reglene i antikorrupsjonslovgivningen.

PNST gir også råd når det gjelder M&A-transaksjoner i internasjonal sammenheng med tanke på bl.a. arbeidsrettslige, skattemessige, selskapsrettslige og forretningsmessige forhold.

PNST gir råd om konsekvensene en gitt transaksjon kan få under brasiliansk konkurranselovgivning. En fersk lovendring på området fant sted i 2012 og dette er av stor betydning for alle som ønsker å investere og/eller omstrukturere selskaper.

Bistand til selskaper og enkeltpersoner med ulike løsninger på konflikter, så som megling og voldgift, både nasjonalt og internasjonalt, offentlig og privat. Utforming av ekspertuttalelser, bistand til formulering av voldgiftsklausuler og voldgiftsavtaler.

PNST gir også råd i forbindelse med diverse problemstillinger knyttet til brasiliansk miljølovgivning, alt fra nødvendige godkjenninger for å få miljøtillatelser til søksmål og compliance-spørsmål. Bøtene kan være svært høye og korrekt juridisk veiledning er avgjørende.

Brasilianske myndigheter har opprettet mange kontrollorganer bl.a. innen energi, telekommunikasjon og olje. PNST bistår sine klienter i viktige spørsmål knyttet til dette avhengig av hvilket område de opererer innenfor.

Planlegging og gjennomføring av selskapsorganiseringer og omorganiseringer, fusjoner, selskapsdelinger, endringer av selskapsform og avviklinger. Opprettelse av nye selskaper, enten Ltda. (privat selskap med begrenset ansvar) eller S/A (allmennaksjeselskap). Bistand når det gjelder Den brasilianske sentralbankens forskrifter (BACEN) og Det brasilianske finanstilsynet (CVM). Rådgivning angående aktiv eierkapital fra egenkapital eller investorkapital, risikokapital, joint ventures, aksjonæravtaler, innkommende og utgående kapitalstrømmer, grenseoverskridende transaksjoner og omstruktureringer. Kompetanse innen utenlandsoverføringer av utbytte fra konvertering av kreditt fra utenlandske investeringer, valutaregler, registrering av utenlandske investeringer i Den brasilianske sentralbanken og opprettelse av datterselskaper i Brasil, enten som selvstendige foretak eller gjennom sammenslutninger med lokale partnere.

Utenrettslig bistand (for å unngå søksmål) og juridisk bistand i alle rettsinstanser, herunder høyere domstoler, på følgende områder: Søksmål vedrørende allmenne, kollektive og individuelle rettigheter innenfor en gruppe (miljø, forbrukerrelasjoner, goder og rettigheter av kunstnerisk, estetisk, historisk, turist- og landskapsmessig verdi), etterforskning av sivile gruppesøksmål og slike søksmål, inndrivelse av tilgodehavende (fremleggelse av krav og tvangsfullbyrdelse ved konkurs og akkord) råderett over og eiendomsrett til fast eiendom, familie- og arverett, inkasso, utlegg m.m.

Forebyggende rådgivning og administrative og rettslige tvister knyttet til alle typer skatter på føderalt, delstatlig eller kommunalt nivå, herunder skatteplanlegging, utarbeidelse av ekspertuttalelser og/eller forespørsler til myndighetene, klager på skattekrav som anses som ulovlige eller grunnlovsstridige, juridisk bistand til skattebetaler i forbindelse med betalingsvarsler for brudd på skattelovgivningen og beregning og tilbakebetaling av skatter og avgifter.

Planlegging og gjennomføring av selskapsorganiseringer og omorganiseringer, fusjoner, selskapsdelinger, endringer av selskapsform og avviklinger. Opprettelse av nye selskaper, enten Ltda. (privat selskap med begrenset ansvar) eller S/A (allmennaksjeselskap). Bistand når det gjelder Den brasilianske sentralbankens forskrifter (BACEN) og Det brasilianske finanstilsynet (CVM). Rådgivning angående aktiv eierkapital fra egenkapital eller investorkapital, risikokapital, joint ventures, aksjonæravtaler, innkommende og utgående kapitalstrømmer, grenseoverskridende transaksjoner og omstruktureringer. Kompetanse innen utenlandsoverføringer av utbytte fra konvertering av kreditt fra utenlandske investeringer, valutaregler, registrering av utenlandske investeringer i Den brasilianske sentralbanken og opprettelse av datterselskaper i Brasil, enten som selvstendige foretak eller gjennom sammenslutninger med lokale partnere.

Leave a Reply