Verksamhetsområden

Home / Verksamhetsområden

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper våra klienter vid affärer inom de mest skiftande näringsgrenarna både inhemskt och internationellt inom många juridiska områden:

Analys, utarbetande, revision och expertutlåtanden kring alla typer av affärsavtal såsom entreprenadkontrakt, EPC-kontrakt, turn-key, agentur, representation, distribution, upphovsrätt kring bilder, lån, kostnadsfördelning, byggavtal och entreprenadbyggen, utlåningsavtal, leverantörsavtal, tillhandahållande av diverse tjänster, konsignation, försäkringar, inklusive för vd- och styrelseansvar, garantiavtal, obligationer, bankgaranti, sekretessavtal, allehanda banklån, inklusive från BNDES (den brasilianska utvecklingsbanken), köp och försäljning av fastigheter, leasningar, samarbeten och partnerskap, icke-konkurrensavtal, letter of comfort, med flera.

Vårt arbetsrättsliga team erbjuder förebyggande och processrättslig rådgivning och företräder våra klienter i arbetstvister. Vi bistår även vid förlikningar, förhandlingar med fackförbund och avtalsförhandlingar både vad gäller individuella och kollektiva anställningar. Vidare hjälper vi till med att förebygga arbetsrättsliga processer och att minimisera risken för ersättningskrav som rör anställningar eller som kan resultera av granskningar från arbetsmarknads- eller socialdepartement.

Planering och organisationsbildning, omorganisation, fusioner, delningar, omvandlingar, och likvidation. Bildning av både onoterade (LTDA) och noterade (S/A) företag. Juridiskt bistånd för att möta den brasilianska centralbankens och finansinspektionens krav. Rådgivning i private equity-frågor, både angående eget eller investerarkapital, i venture capital, joint venture, aktieägaravtal, kapitalrörelser (in- och utflöden), gränsöverskridande transaktioner och vid företagsomstruktureringar. Vidare hjälp med regler kring valutaväxling, registrering av utländska investeringar hos den brasilianska centralbanken och i samband med bildning av filial i Brasilien, vare sig som självständig organisation eller genom association med en lokal samarbetspartner.

Utomrättslig rådgivning (undvikande av domstolstvist) såväl som juridiskt biträde i alla instanser, inklusive Högsta domstolen, inom följande områden: processer som rör allmänna, kollektiva eller likartade enskilda intressen (miljöfrågor, konsumenträtt, rättigheter kring tillgångar av konstnärligt, estetiskt, historiskt och landskapligt värde), förundersökningar vid grupptalan och juridiskt bistånd vid grupprättegångar, indrivning av fordringar (betalningsförelägganden och exekution vid konkurs och reorganisering), förfogande och äganderätt av fastigheter, familje- och arvsrätt, betalningskrav, exekution, med mera.

Juridisk rådgivning och rättsstöd i familje- och arvsfrågor såsom dödsbo, testamente, separationer, skilsmässa, äktenskapsförord, relations- och samboavtal, vårdnad och umgänge med barn, underhåll, bodelning, arv samt inhemsk och internationell adoption.

Bred rådgivning till både privatpersoner och företag vid fastighetstransaktioner. Vi bistår våra klienter i samband med reguljära transaktioner såsom köp och försäljningar, byten, överlåtelse som betalning (datio in solutum), hypotek och uthyrningar, men även vid mer avancerade transaktioner såsom built-to-suit-kontrakt, lease back-avtal, eftermontering, markrättigheter, joint ventures, specialföretag (SPE) inom fastighetsbranschen, grundande av fastighetsholdingbolag, fabriksflytt, värdepapperisering av fordringar, upprättande av investeringsfonder, strukturering av fastighetsverksamhet i allmänhet såsom fastighetsplaner (tomtindelning), hotell, lägenhetshotell, bostäder, kontorshus, teknologi- och industrianläggningar och köpcentrum. Vi hjälper vidare till med att lägga upp strategier för verksamhetsexpansion, due diligence vid markförvärv samt bistår vid reglering i samband med fastighetsindelning.

Vi bistår både företag och privatpersoner med alternativa lösningar såsom skiljeförfaranden och medlingar av både inhemska och internationella tvister.

Brasiliansk förvaltningsrätt styrs av allmänintresset. Anbud och upphandling har speciella regler som gäller vid koncession för offentliga tjänster. PNST hjälper sina klienter med att anpassa sig efter brasiliansk lag och i synnerhet efter de anti-korruptionslagarna som nyligen trätt i kraft i landet.

Juridisk rådgivning och bistånd kring frågor såsom varumärken, patent, royalty, affärssekretess, teknologiöverföring, upphovsrätt, programvaruskydd, registrering av domännamn, licenser, överlåtelser, industriell formgivning, know-how.

PNST ger rådgivning om de konsekvenser en viss transaktion kan få ur den brasilianska konkurrenslagens perspektiv. Lagen ändrades år 2012 och påverkar både investeringar och/eller omstrukturering av företag.

M&A

PNST rådgiver också i samband med internationella M&A-transaktioner med fokus på arbetsfrågor, skatt och bolags- och handelsrätt.

PNST rådgiver också i samband med frågor som rör den brasilianska miljölagstiftningen i allt från nödvändiga licenser till tvister och compliancefrågor. Sanktionsavgifterna kan vara mycket höga och att få korrekt juridisk rådgivning är helt avgörande.

Brasilien har inrättat flera statliga verk inom bland annat energi, telekom och olja. PNST ger klienterna den information som behövs för att kunna verka inom dessa och andra områden.

Förebyggande rådgivning och administrativa och rättsliga tvister kring skatter på alla nivåer; federala, delstatliga eller kommunala. Skatteplanering, rättsliga specialistutlåtanden kring administration och/eller formell rådfrågning till skatteverk, klagomål kring illegala eller icke-konstitutionella skattekrav, biträde i samband med inkomna betalningskrav samt kalkylering och rättmätig återbetalning av skatter och avgifter.

Planering och organisationsbildning, omorganisation, fusioner, delningar, omvandlingar, och likvidation. Bildning av både onoterade (LTDA) och noterade (S/A) företag. Juridiskt bistånd för att möta den brasilianska centralbankens och finansinspektionens krav. Rådgivning i private equity-frågor, både angående eget eller investerarkapital, i venture capital, joint venture, aktieägaravtal, kapitalrörelser (in- och utflöden), gränsöverskridande transaktioner och vid företagsomstruktureringar. Vidare hjälp med regler kring valutaväxling, registrering av utländska investeringar hos den brasilianska centralbanken och i samband med bildning av filial i Brasilien, vare sig som självständig organisation eller genom association med en lokal samarbetspartner.

 

Leave a Reply